Úvěry bez starostí

Chci informace

+420 774 810 318

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
 
Článek I. Preambule
 
 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „Obchodní podmínky“) upravují vztahy vzniklé mezi provozovatelem portálu www.UveryBezStarosti.cz tj. Radoslavou Skalníkovou, IČ: 69644209, se Dobřínsko 155,67201 Moravský Krumlov a běžným uživatelem využívajícím služeb uvedeného portálu. 
 2. Základním účelem služeb poskytovaných provozovatelem portálu www.HypoBezStarosti.cz je zprostředkování kontaktů mezi běžným uživatelem portálu a poradcem za účelem navázání vzájemné spolupráce v oblasti hypotéčních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření, spotřebitelských úvěrů a obdobných finančních služeb.
 
Článek II. Vymezení základních pojmů
V těchto Obchodních podmínkách se rozumí:
a) Portálem – internetový portál, dostupný na www. HypoBezStarosti.cz,www.UverBezStarosti.cz
b) Provozovatelem – Radoslava Skalníková, IČ: 69644209, se Dobřínsko 155,67201 Moravský Krumlov, provozující Portál
c) Běžným uživatelem – jakýkoliv návštěvník  Portálu, který v souladu s těmito podmínkami využívá služeb Portálu  za účelem poptávky hypotečních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření či obdobných finančních služeb,
d) Poradcem – uživatel Portálu, který využívá služeb portálu k získávání kontaktů na Běžné uživatele za účelem zprostředkování hypotečních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření, spotřebitelských úvěrů či obdobných finančních služeb,
e) Poptávkou  – strukturovaný požadavek Běžného  uživatele, vytvořený prostřednictvím Portálu za účelem zisku kontaktů a navázání spolupráce v oblasti hypotéčních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření a obdobných finančních služeb,
f) Nabídkou – strukturovaný požadavek Poradce, vytvořený prostřednictvím Portálu za účelem zisku kontaktů na Běžné uživatele a navázání spolupráce v oblasti hypotéčních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření, spotřebitelských úvěrů a obdobných finančních služeb,
g) Registrací – vyplnění a odeslání registračního formuláře nebo rovněž vyplnění kontaktních údajů a udělení souhlasu s Obchodními podmínkami Běžným uživatelem.
 
Článek III. Registrace uživatele
 1. Pro užívání služeb Portálu Běžným uživatelem je nezbytné provedení registrace Běžným uživatelem.
 2. K registraci Běžného uživatele dochází vyplněním a odesláním registračního formuláře nebo rovněž vyplněním kontaktních údajů Běžným uživatelem v souvislosti s vytvořením jeho Poptávky.
 3. Běžný uživatel svojí registrací prohlašuje, že se seznámil a porozuměl těmto Obchodním podmínkám a bez výhrad  s nimi souhlasí, že je plně svéprávný a že jím poskytnuté registrační údaje jsou pravdivé. Svůj souhlas Běžný  uživatel vyjadřuje v podobě potvrzením tlačítka „Odeslat“ nacházející se na Portálu.
 4. Běžný uživatel provedením úspěšné registrace vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů reklamního nebo informačního charakteru v souvislosti s poskytováním služeb Portálu a sdělením informací o novinkách služeb Portálu a o produktech a službách třetích osob souvisejících se službami poskytovanými v rámci Portálu do schránky uvedené při registraci.
 5. Úspěšnou registrací Běžného uživatele získává Běžný uživatel svůj uživatelský účet.
 
Článek IV. Pravidla poskytování služeb
 1. Provozovatel neodpovídá za veškerý text, obrázky a další obsah vkládaný  Běžným  uživatelem. Tuto odpovědnost  nese sám Běžný uživatel. Běžný uživatel prohlašuje,  že v rámci užívání Portálu nebude používat urážlivých,  sprostých, vulgárních, rasistických, neetických, nemravných a jiných nevhodných výrazů, textů, obrázků a obdobného obsahu. Dále Běžný  uživatel prohlašuje, že nebude vkládat reklamní a jiné propagační texty a obdobný obsah, reklamní emaily, internetové odkazy propagující jiné servery obdobného obsahu, a dále se zavazuje neužívat  služeb Portálu k rozesílání hromadné pošty či jiným oznámením. Poruší-li Běžný uživatel pravidla stanovená dle  tohoto bodu, je Provozovatel oprávněn k okamžitému smazání či zablokování jeho uživatelského účtu. 
 2. Pokud se Běžný uživatel nepřihlásí ke svému uživatelskému účtu po dobu delší 12 (dvanácti) měsíců, je Provozovatel oprávněn tento uživatelský účet smazat.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému Portálu bez nutnosti souhlasu či oznámení Běžným uživatelům.
 4. Běžný uživatel vyjadřuje svůj zájem o zprostředkování kontaktů za účelem navázání spolupráce s Poradcem s cílem uzavření smlouvy o úvěru či obdobných finančních službách mezi Běžným uživatelem a třetí stranou (většinou  bankou  či  spořitelnou) vytvořením  Poptávky. Vytvořená  Poptávka  Běžného uživatele zůstává pro ostatní Běžné uživatele po celou dobu využívání služby Portálu anonymní.
 5. Poradci reagují na Poptávky Běžných uživatelů v systému Portálu jimi vytvořenými Nabídkami.
 6. Běžný uživatel je v rámci poskytování služeb Portálu na základě jím vytvořené Poptávky a souhlasu s Obchodními podmínkami kontaktován Poradcem.
 7. Všechny Poptávky i Nabídky vložené na Portál jsou nezávazné.
 
Článek V. Ochrana osobních údajů
 1. Provozovatel je oprávněn shromažďovat a uchovávat Běžným  uživatelem poskytnuté osobní údaje v souvislosti s  využíváním služeb Portálu prostřednictvím elektronických nosičů v zabezpečené databázi. Provozovatel chrání  osobní údaje Běžných uživatelů prostředky a opatřeními, jež  je  možné  na Provozovateli vzhledem k dosavadnímu stupni technického rozvoje spravedlivě požadovat.
 2. Provedením úspěšné registrace Běžný uživatel uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních  údajů ve znění pozdějších právních předpisů svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých Běžným uživatelem v souvislosti s využíváním služeb Portálu Provozovatelem.
 3. Provozovatel je oprávněn  pověřit  třetí  osobu  jako  zpracovatele  osobních  údajů.  Provozovatel je dále oprávněn poskytnout a předat údaje zadané Běžným uživatelem v systému Poradci, za  účelem  nabídky  finančních  služeb poskytovanými či zprostředkovávanými těmito třetími osobami Běžnému uživateli, s čímž Běžný uživatel vyjadřuje svůj souhlas provedením úspěšné registrace.
 4. Provozovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby  neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých Běžných uživatelů nebo jejich uživatelským účtům,  anebo k příslušné databázi Provozovatele a za jejich neoprávněné použití, využití nebo zpřístupnění třetím osobám.
 5. Provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje zadané jednotlivými Běžnými uživateli pro účely poskytování služeb Portálu dle těchto Obchodních podmínek a pro statistické účely a dále je  oprávněn k jejich anonymnímu zveřejňování či užití. Tyto výstupy nebudou obsahovat údaje, na jejichž základě by mohl být Běžný uživatel identifikován.
 
Článek VI. Odpovědnost provozovatele
 1. Provozovatel neodpovídá za činnost Běžných uživatelů v souvislosti s využíváním služeb Portálu ani za způsob  jeho užívání. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití těchto služeb Běžnými uživateli, Poradci či  třetími  osobami. Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé Běžným uživatelům či třetím osobám v  důsledku užívání či naopak nemožnosti využívání služeb Portálu nebo v souvislosti s nimi. Provozovatel neodpovídá za plnění povinností v rámci závazků vzniklých mezi Běžnými uživateli a Poradci. 
 2. Provozovatel nezaručuje stoprocentní funkčnost ani bezchybnost fungování služeb Portálu.
 
Článek VII. Ceny a poplatky
Registrace a využívání všech služeb Portálu Běžným uživatelem je zcela Z D A R M A .
 
Článek VIII. Závěrečná ustanovení
 1. Tyto Obchodní podmínky, jakož i práva a povinnosti zde neuvedené se řídí dle platných a účinných zákonů České republiky zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních  údajů ve znění pozdějších právních předpisů.
 2. Provozovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky bez předchozího souhlasu Běžného uživatele změnit. O změně  bude registrovaný Běžný uživatel informován e-mailem. Pokud registrovaný Běžný uživatel se změnou Obchodních podmínek nesouhlasí, je povinen to Provozovateli bez zbytečného odkladu oznámit nejpozději však do 30 (třiceti) dní od změny Obchodních podmínek. Ve lhůtě projevený nesouhlas se považuje za návrh na ukončení užívání Portálu. V opačném případě má se za to, že se změnou Obchodních podmínek Běžný  uživatel souhlasí.
 3. Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 1. dubna 2016.